Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"

Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"

Polecamy

Grupa facebookowa RUDAWA I GMINA ZABIERZÓW

Deklaracja


Deklaracja członkostwa
w Stowarzyszeniu "ZiemiaRudawska.pl"§ 1.

Część deklaratywna

(w miejscach niedotyczących własnoręcznego podpisu
prosimy
o wypełnienie czytelne wielkimi  literami)1. Niżej podpisana/podpisany deklaruję chęć członkostwa w Stowarzyszeniu "ZiemiaRudawska.pl" z siedzibą w Rudawie;

2. Znam, akceptuję i popieram cele statutowe Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl";

3. Zobowiązuję się w Stowarzyszeniu "ZiemiaRudawska.pl" spełniać obowiązki członkowskie, a jako członek zwyczajny Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" regularnie i terminowo opłacać składki członkowskie;

4. Zobowiązuję się stosować do treści uchwał podejmowanych przez władze Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl";

5. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się ze Statutem Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" w tym z Preambułą ujętą w obrębie rzeczonego Statutu;

6. Oświadczam, iż  w pełni akceptuję zasady zawarte w Statucie Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl";

7. Deklaruję przestrzeganie zapisów Statutu Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl";

8. Deklaruję gotowość niezwłocznego uczestnictwa w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" jako (w pustym polu wyboru proszę wpisać znak X):

 1) członek zwyczajny Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl";  ......................

2) członek wspierający Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"; ......................

9. Zobowiązuję się do zachowania postawy godnej członka Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" i do udziału w pracach Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl";

10. Zakres deklarowanej przeze mnie jako kandydata na członka wpierającego Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl", pomocy w realizacji celów Stowarzyszenia
jest następujący
(wypełnia osoba fizyczna lub reprezentant osoby prawnej):

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................


....................... dnia  .............................                       ............................................................
(miejscowość)                                                                                 (własnoręczny podpis osoby fizycznej
                                                                                                         lub reprezentanta osoby prawnej)

§ 2.

Część informacyjna

(w miejscach niedotyczących własnoręcznego podpisu
prosimy
o wypełnienie czytelne wielkimi  literami)1. Imię i nazwisko osoby fizycznej /nazwa osoby prawnej:

........................................................................................................................................;
2. Data urodzenia:

........................................................................................;
3. Miejsce urodzenia:

........................................................................................;
       4. Adres  zamieszkania osoby fizycznej /adres siedziby osoby prawnej:

........................................................................................................................................;
       5. Seria i numer dowodu osobistego:

........................................................................................................................................;
       6. Numer PESEL:

........................................................................................................................................;
       7. Numer NIP (dotyczy osoby prawnej)

........................................................................................................................................;
       8. Numer REGON (dotyczy osoby prawnej)

........................................................................................................................................;
9. Numer  telefonu albo (i) adres poczty elektronicznej, e-mail:

........................................................................................................................................;


       10. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych
przez Stowarzyszenie
"ZiemiaRudawska.pl" zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)  w celach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia. Przysługuje mi prawo wglądu, poprawiania lub uzupełniania danych dotyczących mojej osoby a  powyżej zamieszczonych.


....................... dnia  .............................                       ............................................................

(miejscowość)                                                                                 (własnoręczny podpis osoby fizycznej
                                                                                                         lub reprezentanta osoby prawnej) -------------------------------------------------------------
Tutaj Deklaracja członkostwa zamieszczona w plikach graficznych:


1 komentarz:

  1. Korzystanie z naszej strony przy użyciu stacjonarnego komputera albo laptopa zapewni prawidłowie wyświetlenie wzoru Deklaracji człoknostwa. W celu wypełnienia Deklaracji człoknostwa prosimy zaznaczyć całą jej treść łącznie z logotypem i wydrukować albo kliknąć na wzór Deklaracji człoknostwa zapisanej w plikach graficznych a następnie, wybrać prawym klikiem opcję "Pokaż obraz" i wydrukować po kolei wszystkie trzy strony Deklaracji człoknostwa. Kolor wydruku wielobarwny lub czarno szaro biały nie ma znaczenia. UWAGA: wypełnioną i podpisaną Deklarację członkostwa prosimy wysłać na adres korespondencyjny Stowarzyszenia albo pozostawić w naszej skrzynce na korespondencję (listy).

    OdpowiedzUsuń

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.