Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"

Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"
Creative Commons CC0

Polecamy:

Grupa facebookowa RUDAWA I GMINA ZABIERZÓW

Subskrybowanie treści postów (niektóre przeglądarki) RSS Feed
Sprawy


Tematyka podejmowana przez Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl":
__________
 
 
 
 
Screen skanu zasadniczej treści odpowiedzi z dnia 27 kwietnia 2023 r. udzielonej nam w tymże dniu przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie w sprawie zatrzymania budowy terenu rekreacyjnego w tym ścieżki rowerowej w obszarze przeznaczonym do objęcia ochroną w postaci użytku ekologicznego pn. „Łąki nad Rudawą”
 
(kliknięcie w obraz powiększa go)
 
 

 
 
-----------  
 
 Screen skanu zasadniczej treści wiadomości z dnia 13 kwietnia 2023 r. wysłanej przez Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" do Szwedzkiej Rady Dziedzictwa Narodowego  (Riksantikvarieämbetet/Swedish National Heritage Board) z prośbą o pomoc w określeniu lokalizacji dóbr kultury pochodzących z Rudawy a potencjalnie znajdujących się obecnie w szwedzkich instytucjach kultury w tym w muzeach
 
(kliknięcie w obraz powiększa go) 
----------- 
 
Zasadnicza treść wniosku z dnia 12 kwietnia 2023 r. skierowanego przez Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w sprawie zatrzymania budowy terenu rekreacyjnego w tym ścieżki rowerowej w obszarze przeznaczonym do objęcia ochroną w postaci użytku ekologicznego pn. „Łąki nad Rudawą” - w treści wniosku znajduje się oczywista i sprostowana już później omyłka pisarska dotycząca nazwy stowarzyszenia i nie wpływająca na meritum rzeczy
 
(kliknięcie w obraz powiększa go)
 
  

 
 
----------- 
 
 
Zasadnicza treść korespondencji  datowanej w dniach 2 - 5 stycznia 2023 r.  i prowadzonej pomiędzy Stowarzyszeniem "ZiemiaRudawska.pl" a Polregio S.A. Małopolskim Zakładem w Krakowie oraz Departamentem Infrastruktury Drogowej i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w sprawie postojów w Rudawie pociągów relacji Kraków Główny (Zabierzów) - Olkusz - Kraków Główny (Zabierzów) 
 
 
 
   
 
 
 
 
----------- 
 
Zasadnicza treść odpowiedzi  z dnia 15 lutego 2022 r.  skierowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna do Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" w sprawie zmiany nazwy przystanku kolejowego "Kraków Business Park" 

(kliknięcie w obraz powiększa go)   
 

 
----------- 
 
 
 
Zasadnicza treść wniosku Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" z dnia 10 lutego 2022 r. skierowanego do PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna  w sprawie zmiany nazwy przystanku kolejowego "Kraków Business Park" 

(kliknięcie w obraz powiększa go, a specyfika formatowania zamieszczonego tekstu wynika z ustawień formularza elektronicznego)   
 
 
 
----------- 
 
 
 
Zasadnicza treść stanowiska Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl zajętego w dniu 3 grudnia 2021 r.
dotyczącego listu mieszkańców osiedla bloków znajdujących się w Rudawie przy ul. Dunajewskiego, skierowanego do Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl w sprawie wsparcia działań chroniących przed sprzedażą jedynego pozostałego tam terenu zielonego

 
 

  "Stowarzyszenie „ZiemiaRudawska.pl” udziela poparcia mieszkańcom osiedla bloków nr 70, 72 i 74 usytuowanych w Rudawie przy ul. Dunajewskiego, w działaniach dotyczących uchronienia terenów zielonych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie przywołanego osiedla a mianowicie na tyłach zabudowań mieszkalnych, przed ewentualną sprzedażą tych terenów zielonych deweloperowi lub innemu dowolnemu podmiotowi.

  Stowarzyszenie „ZiemiaRudawska.pl”  stoi na stanowisku, iż przywołany wyżej teren zielony winien być zachowany w niezmienionej formie i użytkowany jedynie przez mieszkańców osiedla bloków nr 70, 72 i 74 usytuowanych w Rudawie przy ul. Dunajewskiego i pozostający w dyspozycji wskazanych tutaj mieszkańców."

  
----------- 
  
 
Screen skanu zasadniczej treści wniosków i uwag Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" z dnia 26 stycznia 2022 r. skierowanych do Gminy Krzeszowice w ramach konsultacji społecznych prowadzonych w odniesieniu do "Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na  >>Wznowieniu eksploatacji i przeróbki wapieni dewońskich z udokumentowanych złóż Dębnik i Dębnik I<<"
 
(kliknięcie w obraz powiększa go, specyfika formatowania zamieszczonego tekstu wynika z ustawień formularza elektronicznego) 
 
 
 
 
----------- 
 
 
 
 
Screen skanu zasadniczej treści wniosku z dnia 7 czerwca 2021 r. skierowanego drogą poczty elektronicznej e-mail do Firmy "InPost" przez Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" w sprawie umiejscowienia paczkomatu w miejscowości Brzoskwinia. Pod treścią wniosku zamieszczone zostały numery zrealizowanych kodów sms (nie publikujemy tych danych)

 
(kliknięcie w obraz powiększa go)
 
  
 
----------- 
 

Screen zasadniczej treści Postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia 7 września 2021 r. w związku z odwołaniem wniesionym przez Stowarzyszenie "Ziemia Rudawska.pl" od decyzji wydanej przez Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej 

(kliknięcie w obraz powiększa go)

 ----------- 
 
Screen skanu zasadniczej treści wniosku odwołania od decyzji z dnia doręczenia 2 czerwca 2021 r. podjętej przez Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów w przedmiocie udostępnienie informacji publicznej w sprawie rozwiązania umowy o pracę zawartej z Panem Witoldem Ślusarskim zatrudnionym na stanowisku redaktora naczelnego "Znad Rudawy" - Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego Gminy Zabierzów, skierowanego w dniu 5 czerwca 2021 r. za pośrednictwem Urzędu Gminy Zabierzów przez Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie   
(skan przedstawiamy bez załączników występujących w oryginale pisma)

 
(kliknięcie w obraz powiększa go, specyfika formatowania zamieszczonego tekstu petycji wynika z ustawień formularza elektronicznego)  
  
----------- 
 
Screen skanu zasadniczej treści decyzji Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów doręczonej nam w dniu 2 czerwca 2021 r. odmawiającej udostępnienia informacji publicznej w sprawie rozwiązania umowy o pracę zawartej z Panem Witoldem Ślusarskim zatrudnionym na stanowisku redaktora naczelnego "Znad Rudawy" - Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego Gminy Zabierzów

 
(kliknięcie w obraz powiększa go, specyfika formatowania zamieszczonego tekstu petycji wynika z ustawień formularza elektronicznego)  
 
 
 
----------- 
 
 
Screen skanu zasadniczej treści wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 20 maja 2021 r. skierowanego do Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów drogą elektroniczną ePUAP Urzędu Gminy Zabierzów w sprawie rozwiązania umowy o pracę zawartej z Panem Witoldem Ślusarskim zatrudnionym na stanowisku redaktora naczelnego "Znad Rudawy" - Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego Gminy Zabierzów

 
(kliknięcie w obraz powiększa go, specyfika formatowania zamieszczonego tekstu petycji wynika z ustawień formularza elektronicznego)  
 
 

 
 
----------- 
 
 
Screen skanu treści uchwały  Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 maja 2021 r. wraz z uzasadnieniem, 
w sprawie rozpatrzenia  petycji dotyczącej dawnego zespołu zabudowań dworsko folwarcznych 
w Pisarach
 
 
(kliknięcie w obraz powiększa go) 
 
  
 
 
----------- 
 
Screen skanu zasadniczej treści pisma z dnia 24 maja 2021 r. skierowanego przez Przewodniczącego Rady Gminy Zabierzów do Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" i dotyczącego procedowania punktu porządku obrad rady gminy w związku z petycją w sprawie dawnego zespołu zabudowań dworsko folwarcznych w Pisarach
 
 
(kliknięcie w obraz powiększa go) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------- 
 
 
Screen skanu zasadniczej treści pisma Wojewody Małopolskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. przesłanego do naszej wiadomości a skierowanego do Rady Gminy Zabierzów i związanego ze skargą Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" z dnia 20 kwietnia 2021 r.  dotyczącą dalszej przewlekłości w podjęciu odpowiedzi na petycję w sprawie dawnego zespołu zabudowań dworsko folwarcznych w Pisarach  
 
 
(kliknięcie w obraz powiększa go)
 
 

 
 
 
 
----------- 
 
 
Screen skanu zasadniczej treści skargi  Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" z dnia 20 kwietnia 2021 r. skierowanej do Wojewody Małopolskiego na Radę Gminy Zabierzów i dotyczącej dalszej bezczynności w podjęciu odpowiedzi na petycję w sprawie dawnego zespołu zabudowań dworsko folwarcznych w Pisarach  
 
(kliknięcie w obraz powiększa go, specyfika formatowania zamieszczonego tekstu petycji wynika z ustawień formularza elektronicznego)
 
 


 
 
 
 
----------- 
 
 
Screen skanu treści pisma z dnia 19 marca 2021 r. skierowanego przez Przewodniczącego Rady Gminy Zabierzów do Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" i dotyczącego petycji w sprawie dawnego zespołu zabudowań dworsko folwarcznych w Pisarach a stanowiącego sprostowanie omyłki pisarskiej
 
 
(kliknięcie w obraz powiększa go) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
----------- 
 
 
Screen skanu treści pisma z dnia 16 marca 2021 r.  skierowanego przez Przewodniczącego Rady Gminy Zabierzów do Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" a dotyczącego petycji w sprawie dawnego zespołu zabudowań dworsko folwarcznych w Pisarach  
 
 
(kliknięcie w obraz powiększa go) 
 
 
 
  
 
 
 
----------- 
 
Screen skanu zasadniczej treści pisma Wojewody Małopolskiego z dnia 25 marca 2021 r. przesłanego do naszej wiadomości a skierowanego do Rady Gminy Zabierzów i związanego ze skargą Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" z dnia 4 marca 2021 r.  dotyczącą przewlekłości w podjęciu odpowiedzi na petycję w sprawie dawnego zespołu zabudowań dworsko folwarcznych w Pisarach  
 
(kliknięcie w obraz powiększa go) 
 
 

 
 
----------- 
 
Screen skanu zasadniczej treści odpowiedzi Wojewody Małopolskiego z dnia 25 marca 2021 r.  na skargę Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" z dnia 4 marca 2021 r. skierowaną na Radę Gminy Zabierzów a dotyczącą przewlekłości w podjęciu odpowiedzi na petycję w sprawie dawnego zespołu zabudowań dworsko folwarcznych w Pisarach  
 
(kliknięcie w obraz powiększa go)
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
----------- 
 
Screen skanu zasadniczej treści skargi  Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" z dnia 4 marca 2021 r. skierowanej do Wojewody Małopolskiego na Radę Gminy Zabierzów i dotyczącej przewlekłości w podjęciu odpowiedzi na petycję w sprawie dawnego zespołu zabudowań dworsko folwarcznych w Pisarach  
 
(kliknięcie w obraz powiększa go, specyfika formatowania zamieszczonego tekstu petycji wynika z ustawień formularza elektronicznego) 
 
 
 


 
 
 
 
 
----------- 
 
Screen skanu zasadniczej treści petycji Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" z dnia 28 listopada 2020 r. w sprawie dawnego zespołu zabudowań dworsko folwarcznych w Pisarach  
 
 
(kliknięcie w obraz powiększa go, specyfika formatowania zamieszczonego tekstu petycji wynika z ustawień formularza elektronicznego) 
 
 

 
 
 
----------- 
 
 
 
Screen skanu zasadniczej treści postulatów Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" wniesionych w dniu 19 kwietnia 2021r. w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu „Strategii Rozwoju Gminy Zabierzów do 2030 r.”:
 
Brak dostępnego opisu zdjęcia. 
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „nowoczesną Biblioteką (zadnie flagowe)" przebudowy siedziby Gminnej Biblioteki ublicznej unowocześnienia eÅnienia ewentualnej przebudowy siedziby Centrum "Podobszar rewitalizacjiz.Rudawa:" rewitalizacji3 punktu ,Budowa hali Rudawa)". Û opieki na wcześniej wymienione powyżej postulaty Uzasadnienia. Rudawie". czÄÅ›ci gminy niewielki, obsługi s.86 Podobszar rewitalizacji 4.Zabierzów:" skorzystaćz znowoczesna BibliotekÄ Centrum „UnowoczeÅ›nienie ewentualnaprzebudowa 7. wcześniej wymienione ,Ogólna charakterystyka geograficzno- siedziby sposób, frazę zastapić „Ogólna 8. Nazwa formalna opisywanego Dolinki Krakowskie. Jest przyrody środowiskowag gminy", ten Krakowskie. ów,,DolPok „Dolinki Krakowskie" że zastąpić Kobylańska.” 
 
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst 
 
-----------  
 

Screen skanu zasadniczej treści listu otwartego z dnia 18 marca 2021 r. skierowanrgo do Pani Elżbiety Burtan Wójta Gminy Zabierzów i do Radnych gminy Zabierzów w sprawie planowanej przez władze gminy rezolucji dotyczącej całkowitego na terenie gminy Zabierzów zakazu palenia węglem z potencjalnym rozszerzeniem tego zakazu na palenie drewnem.
 
(Kliknięcie w obraz powiększa go:)  
 
 

 -----------

Screen skanu zasadniczej treści odpowiedzi Urzędu Gminy Zabierzów z dnia 03.02.2021 r. na wniosek Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" z dnia 22 stycznia 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej  w sprawie koszów naśmieci umiejscowionych w rudawskiej dzielnicy Podłonie.
 W dalszej części odpowiedzi zawarto informację wyjaśniającą, że decyzja o rozmieszczeniu koszów na wskazanym terenie została podjęta po złożeniu wniosku w tej sprawie przez jednego z mieszkańców działającego jak stwierdził w swoim wniosku "w imieniu i w porozumieniu z mieszkańcami osiedla Podłonie (Przyłogi) w Rudawie". Poinformowano, iż Urząd Gminy Zabierzów planuje dalsze wyposażenie poszczególnych miejscowości w tym Rudawę "w kosze na odpady (przy zachowaniu spójności estetycznej z dotychczas montowanymi lub ustawianymi koszami)".
 

------

Screen skanu zasadniczej treści wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 22 stycznia 2021 r. skierowanego przez nas do Urzędu Gminy Zabierzów w sprawie koszów naśmieci umiejscowionych w rudawskiej dzielnicy Podłonie.
 
------
(specyfika formatowania zamieszczonego tekstu wniosku wynika z ustawień formularza elektronicznego)


-----------


Screen ze skanu treści zasadniczej wniosku z dnia 15 stycznia 2021 r. skierowanego przez nas do Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie w sprawie umiejscowienia automatu biletowego Krakowskiej Karty Miejskiej na terenie miejscowości Rudawa.
 
(specyficzne formatowanie tekstu jest wynikiem ustawień formularza elektronicznego)
 
 
 

-----------Screen skanu, zasadniczej treści petycji z dnia 28.11.2020 r. skierowanej przez Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl" drogą ePUAP do Rady Gminy Zabierzów w sprawie zespołu dawnych zabudowań dworskich i folwarcznych w Pisarach.
 
Przedmiotem petycji jest żądanie podjęcia działań prowadzących do nabycia przez gminę Zabierzów nieruchomości wchodzących w skład zespołu dawnych zabudowań dworskich i folwarcznych znajdujących się na terenie miejscowości Pisary oraz zabezpieczenia przez gminę Zabierzów środków finansowych z przeznaczeniem na rewaloryzację przedmiotowych nieruchomości nabytych już przez gminę Zabierzów i z przeznaczeniem na ochronę obiektów przyrodniczych znajdujących się w obrębie tych nieruchomości. 
 
 
(specyfika formatowania poniższego tekstu wynika z ustawień formularza elektronicznego)  
 
 
Obraz może zawierać: tekstObraz może zawierać: tekst
 Obraz może zawierać: tekst

-----------

Pismo z dnia 16.10.2020 r. stanowiące odpowiedź Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie na wniosek Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" w sprawie trasy rowerowej VeloRudawa ujmujący odniesienie dotyczące źródeł rzeki Rudawy. Przedstawiamy poniżej zasadniczą treść przywołanej odpowiedzi.