Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"

Strona Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"
Creative Commons CC0

Polecamy:

Grupa facebookowa RUDAWA I GMINA ZABIERZÓW

Subskrybowanie treści postów (niektóre przeglądarki) RSS Feed
StatutStatut Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl"

(bez Preambuły)


Rozdział 1
Postanowienia ogólne
                                                       § 1.                                                        
1. Stowarzyszenie "ZiemiaRudawska.pl", zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego Statutu Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: ZiemiaRudawska.pl.
3. W kontaktach międzynarodowych Stowarzyszenie posługiwać się może nazwą: Association of the "RudawskaLand.pl".
4. Stowarzyszenie może w kontaktach międzynarodowych używać nazwy skróconej: RudawskaLand.pl.
§ 2.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Rudawa.
§ 3.
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości Rudawa i pozostałych miejscowości  gminy Zabierzów oraz gmin Krzeszowice, Jerzmanowice-Przeginia, Wielka Wieś, Liszki.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju
na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§ 4.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.
§ 5.
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi, międzynarodowymi, ponadnarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami, których działalność jest zbieżna z linią programową Stowarzyszenia, albo których działalność jest pomocna w realizacji celu Stowarzyszenia . Stowarzyszenie może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§ 6.
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej członków Stowarzyszenia.  Stowarzyszenie przewiduje ewentualność otrzymywania przez członków Zarządu Stowarzyszenia wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

2. Do prowadzenia swoich działań Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz powoływać Biuro Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie nie może powoływać terenowych jednostek organizacyjnych.
§ 7.
Stowarzyszenie używa pieczęci, godła, flagi, barw, logotypu, odznak, znaczków organizacyjnych, legitymacji członkowskich Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.Rozdział 2
Cele i sposoby ich realizacji

§ 8.

1. Celem Stowarzyszenia jest umacnianie miejscowości Rudawa jako oddziałującego ponadlokalnie centrum kulturotwórczego, historycznego, artystycznego, edukacyjnego, mediów, oświatowego, sportowego, administracyjnego, komunikacyjnego, kontynuacja wielokierunkowej bezpośredniej łączności z Krakowem miejscowości Rudawa i obszaru znajdującego się wokół miejscowości Rudawa a  pozostającego z nią w związku, który jest określony pojęciem "Ziemi Rudawskiej" lub aspirującego  do wytworzenia  takowych więzi z miejscowością Rudawa, wykształcenie funkcji turystycznych, ekologicznych, biznesowych,  technologiczno informacyjnych (branża IT), naukowych miejscowości Rudawa a przy tym we  wskazanym powyżej przedmiocie zrównoważony rozwój opisanego tutaj  obszaru.
2. W obrębie powyżej wymienionego zakresu  celem Stowarzyszenia jest między innymi działalność:

1) kulturalna;
2) z obszaru sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
3) edukacyjna poza systemem oświaty oraz propagująca działania edukacyjne, oświatowe, naukowe, naukowo-techniczne;
4) z obszaru kultury fizycznej i sportu;
5) z obszaru ochrony środowiska, w tym dotycząca ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
6) z obszaru upowszechniania praw obywatelskich, aktywności społeczeństwa, samoorganizowania się społeczeństwa;
7) wspierająca inicjatywy społeczne na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi
oraz zaopatrzenia wsi w wodę.

§ 9.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1)      obecność w debacie publicznej, artykułowanie opinii Stowarzyszenia w sprawach publicznych;
2)      uczestniczenie w społeczeństwie informacyjnym a w szczególności z wykorzystaniem mediów elektronicznych;
3)      udzielanie poparcia osobom funkcjonującym  w przestrzeni publicznej, których działalność jest zbieżna z linią programową Stowarzyszenia;
4)      rekomendowanie postaw organizacji i instytucji, których działalność jest zbieżna z linią programową Stowarzyszenia;
5)      delegowanie członków Stowarzyszenia do udziału w wykonywaniu władzy publicznej;
6)      współpracę z organizacjami, szczególnie z organizacjami bliskimi ideowo, w tym z  organizacjami sportowymi;
7)      funkcjonowanie Stowarzyszenia w krajowych, zagranicznych, międzynarodowych, ponadnarodowych organizacjach pozarządowych  i w innych instytucjach, których działalność jest zbieżna z linią programową Stowarzyszenia, albo których działalność jest pomocna w realizacji celu Stowarzyszenia;
8)      udział w kampaniach wyborczych obejmujących wybory samorządowe;
9)      udział w kampaniach wyborczych obejmujących wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wybory do Parlamentu Europejskiego, jeśli Zarząd Stowarzyszenia uzna udział w tych kampaniach wyborczych za istotny z uwagi
na realizację celu Stowarzyszenia;
10)  uczestniczenie w samorządowych kampaniach referendalnych oraz innych kampaniach referendalnych istotnych z uwagi na realizację celu Stowarzyszenia;
11)  możliwe  współdziałanie z władzami samorządowymi i państwowymi;
12)  prowadzenie informacyjnej działalności z zakresu edukacji, oświaty, nauki;
13)  promocję i organizację działań kulturalnych;
14)  promocję i organizację aktywności fizycznej i sportu;
15)  promocję turystyki (Stowarzyszenie nie jest organizatorem imprez turystycznych i nie jest realizatorem imprez turystycznych);
16)  promocję i organizację działań w zakresie ochrony środowiska i ekologii;
17)  organizację dyskusji, spotkań, seminarium, wykładów, konferencji, zebrań;
18)  organizację mityngów, wieców, manifestacji;
19)  wydawanie książek, czasopism, broszur, plakatów, pism ulotnych; 
20)  organizowanie zawodów i imprez sportowych, organizowanie imprez rekreacyjnych;
21)  uczestniczenie i współzawodnictwo w rozgrywkach, zawodach innych wydarzeniach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej;
22)  organizację konkursów, zawodów innych niż sportowe, fundowanie nagród, fundowanie stypendiów;
23)  organizowanie warsztatów twórczych szczególnie dla dzieci i młodzieży, a w szczególności  zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych, filmowych;
24)  inne działania, pozostające w związku  z celem Statutowym Stowarzyszenia. 


Rozdział 3
Członkowie Stowarzyszenia

§ 10.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne zamieszkałe tak w kraju, jak i zagranicą.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie posiada członków:
1)      zwyczajnych;
2)      wspierających;
3)      honorowych.


§ 11.
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację członkostwa w Stowarzyszeniu.
2. Wzór deklaracji członkostwa w Stowarzyszeniu, ustala Zarząd Stowarzyszenia.
3. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub odrzucenie kandydatury na nowych członków zwyczajnych  Stowarzyszenia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji członkostwa w Stowarzyszeniu.
4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
6. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia  podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
8. Członkiem honorowym Stowarzyszenia staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia  albo co najmniej 7 członków Stowarzyszenia.
§ 12.
Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek dbania o mienie Stowarzyszenia, zachowania postawy godnej i koleżeńskiej.
§ 13.
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
1)      biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;
2)      korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
3)      zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 14.
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:
1)      brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów;
2)      uczestniczenia w walnych zebraniach członków Stowarzyszenia;
3)      przestrzegania Statutu Stowarzyszenia i uchwał władz Stowarzyszenia;
4)      regularnego opłacania składek.
§ 15.
1. Członkowie wspierający Stowarzyszenia i członkowie honorowi Stowarzyszenia nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego. Poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
2. Członkowie wspierający Stowarzyszenia i członkowie honorowi Stowarzyszenia mogą brać udział
z głosem doradczym bez możliwości głosowania w:
1)      Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia;
2)      posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia na zaproszenie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia;
3)      posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na zaproszenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
3. Obecność lub brak obecności członka wspierającego Stowarzyszenia lub członka honorowego  Stowarzyszenia podczas posiedzenia władz statutowych Stowarzyszenia  pozostaje bez wpływu na kworum podczas posiedzenia władzy statutowej Stowarzyszenia.
4. Członek wspierający Stowarzyszenia ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń wobec Stowarzyszenia,  przestrzegania Statutu Stowarzyszenia oraz przestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia.
5. Członkowie honorowi Stowarzyszenia są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 16.
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1)      dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu Stowarzyszenia;
2)      wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu:
a) nieusprawiedliwionego zalegania przez okres przekraczający sześć miesięcy z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań wobec Stowarzyszenia;
b) rażącego naruszenia zasad statutowych Stowarzyszenia, nieprzestrzegania postanowień
i uchwał władz Stowarzyszenia;
c) braku przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia;
d) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
e) śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego Stowarzyszenia;
2. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jest ostateczna.

Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia

§ 17.
Władzami Stowarzyszenia są:
1)      Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;
2)      Zarząd Stowarzyszenia;
3)      Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.
§ 18.
1. Do Zarządu Stowarzyszenia i do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia  członkowie Stowarzyszenia wybierani są przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. W razie, gdy skład Zarządu Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze kooptacji, której członkowie Zarządu  Stowarzyszenia dokonują spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia po uzyskaniu zgody zainteresowanych. W trybie tym można powołać nie więcej niż dwie trzecie składu Zarządu Stowarzyszenia.
3. Jeżeli skład Zarządu Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji o osoby pełniące funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia
to po uzupełnieniu składu Zarządu Stowarzyszenia w drodze kooptacji, członkowie Zarządu Stowarzyszenia wybierają spośród obecnych członków Zarządu Stowarzyszenia, odpowiednio: Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia.
4. W razie, gdy skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia  ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jej składu może nastąpić w drodze kooptacji, której członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia  dokonują spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia po uzyskaniu zgody zainteresowanych. W trybie tym można powołać nie więcej niż dwie trzecie składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
5. Jeżeli skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia  ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji
o osobę pełniącą funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, to po uzupełnieniu składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w drodze kooptacji, członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wybierają Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia spośród obecnych członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

§ 19.
1. Za wyjątkiem możliwości podjęcia decyzji przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
o przeprowadzeniu w obrębie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia głosowania tajnego, u
chwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym.
2. Za wyjątkiem uchwał w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia lub uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia  uprawnionych do głosowania.
W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos: Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia - podczas głosowania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Prezesa Zarządu Stowarzyszenia - podczas głosowania Zarządu Stowarzyszenia, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia - podczas głosowania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

§ 20.
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 8 lat.

                                                                                     Dział I
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

§ 21.
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia  może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia co 8 lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków Stowarzyszenia  o terminie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, miejscu i proponowanym porządku jego obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
4. Jeśli na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia  nie ma wymaganego kworum zwołuje się
to zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia pierwszego terminu zwołania Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia.
5. Obecność lub brak obecności członków honorowych Stowarzyszenia podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia pozostaje bez wpływu na kworum w obrębie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
6. Obecność lub brak obecności członków wspierających Stowarzyszenia podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia pozostaje bez wpływu na kworum w obrębie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
7.Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia  obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje z własnej inicjatywy Prezes Zarządu Stowarzyszenia.
9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd Stowarzyszenia
na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
10. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia  powinno się odbyć przed upływem 21 dni od daty zwołania tego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 22.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia  należy:
1)      określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
2)      uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia;
3)      wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
4)      wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;
5)      udzielanie Zarządowi Stowarzyszenia  absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;
6)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
7)      rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia;
8)      podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
9)      podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego Stowarzyszenia;
10)  podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.


Dział II
Zarząd Stowarzyszenia

§ 23.

1. Zarząd Stowarzyszenia jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
z uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 2 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu członkowie Zarządu Stowarzyszenia wybierają spośród obecnych członków Zarządu Stowarzyszenia: Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia.
3. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia obecni członkowie Zarządu  Stowarzyszenia wybierają spośród siebie: osobę prowadzącą pierwsze posiedzenie oraz osobę, która będzie zobligowana do  sporządzenia  protokołu z tego pierwszego posiedzenia Zarządu  Stowarzyszenia.
4.  Członkowie  Zarządu Stowarzyszenia  nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
5. Prezes Zarządu Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu Stowarzyszenia, koordynuje prace Zarządu Stowarzyszenia, inicjuje działania Zarządu Stowarzyszenia, zabiera głos w każdej sprawie podnoszonej podczas posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia.
6. Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia pomaga w pełnieniu jego funkcji Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia w szczególności w zakresie spraw organizacyjnych, finansowych, majątkowych oraz innych dotyczących Stowarzyszenia.
7. Prezes Zarządu Stowarzyszenia zwołuje spotkania organizacyjne Zarządu Stowarzyszenia
z członkami Stowarzyszenia.

8. W sytuacjach wymagających obecności Stowarzyszenia ale niedotyczących  zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa, składania innych oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w tym w sprawach majątkowych, w imieniu Stowarzyszenia występują działający: łącznie wszyscy członkowie Zarządu Stowarzyszenia, łącznie Prezes Zarządu Stowarzyszenia wraz z innym członkiem albo innymi członkami Zarządu Stowarzyszenia, samodzielnie Prezes Zarządu Stowarzyszenia.
9. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
10. Posiedzenie  Zarządu Stowarzyszenia zwołuje i przewodniczy mu Prezes Zarządu Stowarzyszenia.
11. W zastępstwie za Prezesa Zarządu Stowarzyszenia posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia zwołuje
i przewodniczy mu Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia. 
12. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia w zastępstwie przez Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia, posiedzenie zwołuje i przewodniczy mu inny członek Zarządu Stowarzyszenia.
13. Poczynając od drugiego posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia, przebieg  posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia protokołuje członek Zarządu Stowarzyszenia wskazany przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia lub wskazany przez osobę działającą w zastępstwie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia. 
14. W przypadku niemożności przedsięwzięcia innych działań statutowych pozostających
w kompetencji Prezesa Zarządu Stowarzyszenia niż zwołanie posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia, Prezesa Zarządu Stowarzyszenia zastępuje Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia. 
15. Prezes Zarządu Stowarzyszenia proponuje podczas posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia kandydatury członków Stowarzyszenia, którzy zostaną delegowani do udziału w wykonywaniu władzy publicznej.
16. Prezes Zarządu Stowarzyszenia  inicjuje podczas posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia temat udziału Stowarzyszenia w kampaniach wyborczych obejmujących wybory samorządowe.
17. Prezes Zarządu Stowarzyszenia inicjuje podczas posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia kwestię  podjęcia decyzji o uczestniczeniu Stowarzyszenia w samorządowych kampaniach referendalnych oraz innych kampaniach referendalnych istotnych z uwagi na realizację celu Stowarzyszenia.
18. Prezes Zarządu Stowarzyszenia  inicjuje podczas posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia temat udziału Stowarzyszenia w kampaniach wyborczych obejmujących wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wybory do Parlamentu Europejskiego, jeśli uzna, że są one istotne z uwagi na realizację celu Stowarzyszenia.
19. Doradcy merytoryczni Stowarzyszenia mają prawo na zaproszenie przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, uczestniczenia w zebraniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym bez prawa głosowania.
20. Obecność lub brak obecności doradcy merytorycznego Stowarzyszenia podczas posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia pozostaje bez wpływu na kworum w obrębie Zarządu Stowarzyszenia.
21. Prezes Zarządu Stowarzyszenia ma prawo zaprosić członków honorowych Stowarzyszenia
do ich uczestniczenia w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym bez prawa głosowania.
22. Obecność lub brak obecności członków honorowych Stowarzyszenia podczas posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia pozostaje bez wpływu na kworum w obrębie Zarządu Stowarzyszenia.
23. Prezes Zarządu Stowarzyszenia ma prawo zaprosić członków wspierających Stowarzyszenia
do ich uczestniczenia w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym bez prawa głosowania.
24. Obecność lub brak obecności członków wspierających Stowarzyszenia podczas posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia pozostaje bez wpływu na kworum w obrębie Zarządu Stowarzyszenia.
25. Prezes Zarządu Stowarzyszenia ma prawo zaprosić członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia do ich uczestniczenia w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym bez prawa głosowania.
26. Obecność lub brak obecności członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia podczas posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia pozostaje bez wpływu na kworum w obrębie Zarządu Stowarzyszenia.
27. Kierownik Biura Stowarzyszenia ma prawo na zaproszenie przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, uczestniczenia w zebraniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym bez prawa głosowania.
28. Obecność lub brak obecności Kierownika Biura Stowarzyszenia podczas posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia pozostaje bez wpływu na kworum w obrębie Zarządu Stowarzyszenia.
29. Redaktor Naczelny czasopisma Stowarzyszenia ma prawo na zaproszenie przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, uczestniczenia w zebraniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym bez prawa głosowania.
30. Obecność lub brak obecności Redaktora Naczelnego czasopisma Stowarzyszenia podczas posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia pozostaje bez wpływu na kworum w obrębie Zarządu Stowarzyszenia.
31. Administrator strony internetowej Stowarzyszenia ma prawo na zaproszenie przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, uczestniczenia w zebraniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym bez prawa głosowania.
32. Obecność lub brak obecności Administratora strony internetowej Stowarzyszenia podczas posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia pozostaje bez wpływu na kworum w obrębie Zarządu Stowarzyszenia.
33. Odwołanie powołanej w obrębie Stowarzyszenia grupy tematycznej następuje podczas  posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia na wniosek Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.

§ 24.
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków Stowarzyszenia a w szczególności:
1)      realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
2)      zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
3)      planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;
4)      zatwierdzanie  podpisami członków Zarządu Stowarzyszenia, rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia;
5)      prawo udzielenia poparcia osobom funkcjonującym  w przestrzeni publicznej,  których działalność jest zbieżna z linią programową Stowarzyszenia;
6)      prawo udzielenia rekomendacji dla postaw realizowanych przez inne organizacje oraz dla postaw realizowanych przez instytucje, których działalność jest zbieżna z linią programową Stowarzyszenia;
7)      delegowanie członków Stowarzyszenia do reprezentacji Stowarzyszenia w krajowych, zagranicznych, międzynarodowych, ponadnarodowych organizacji pozarządowych  i w  innych instytucjach, których działalność jest zbieżna z linią programową Stowarzyszenia, albo których działalność jest pomocna w realizacji celu Stowarzyszenia;
8)      prawo delegowania członków Stowarzyszenia do udziału w wykonywaniu władzy publicznej;
9)      prawo do podjęcia decyzji  udziału Stowarzyszenia w kampaniach wyborczych obejmujących wybory samorządowe;
10)  prawo do podjęcia decyzji o uczestniczeniu Stowarzyszenia w samorządowych kampaniach referendalnych oraz innych kampaniach referendalnych istotnych z uwagi na realizację celu Stowarzyszenia;
11)  prawo do podjęcia decyzji  udziału Stowarzyszenia w kampaniach wyborczych obejmujących wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wybory do Parlamentu Europejskiego, jeśli udział w tych kampaniach wyborczych zostanie uznany przez Zarząd Stowarzyszenia za istotny z uwagi na realizację celu Stowarzyszenia;
12)  prawo podejmowania decyzji w sprawie nagrodzenia lub ukarania członków  Stowarzyszenia;
13)  przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych Stowarzyszenia;
14)  przyjmowanie i wykluczanie członków wspierających Stowarzyszenia;
15)  powoływanie i odwoływanie doradców merytorycznych Stowarzyszenia;
16)  wyznaczanie zakresu działania doradcom merytorycznym Stowarzyszenia;
17)  powoływanie i odwoływanie Redaktora Naczelnego czasopisma Stowarzyszenia;
18)  wyznaczanie zakresu działania Redaktorowi Naczelnemu czasopisma Stowarzyszenia;
19)  powoływanie i odwoływanie Administratora strony internetowej Stowarzyszenia;
20)  wyznaczanie zakresu działania Administratorowi strony internetowej Stowarzyszenia;
21)  powoływanie i odwoływanie grup tematycznych Stowarzyszenia;
22)  powoływanie i odwoływanie Biura Stowarzyszenia;
23)  powoływanie i odwoływanie Kierownika Biura Stowarzyszenia;
24)  zwoływanie zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
25)  zwoływanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
26)  ustalanie wysokości  i zmiana ustalonej wysokości składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia;
27)  ustalanie sposobu odprowadzania składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia;
28)  pobieranie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia;
29)  ustalenie wzoru  pieczęci, godła, flagi, barw, logotypu, odznak, znaczków organizacyjnych, legitymacji członkowskich Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami jak również sposobu ich wykorzystania;
30)  opracowywanie i zatwierdzanie regulaminów obowiązujących członków Stowarzyszenia (nie dotyczy regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia).


Dział III
Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

§ 25.
1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest niezależnym od Zarządu Stowarzyszenia organem Stowarzyszenia i powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 2 do 5 osób, w tym przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia  wybieranego spośród członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia obecnych na pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
3. Na pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia obecni członkowie Komisji Rewizyjnej  Stowarzyszenia wybierają spośród siebie: osobę prowadzącą pierwsze posiedzenie oraz osobę, która będzie zobligowana do  sporządzenia  protokołu z tego pierwszego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia koordynuje prace Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, inicjuje działania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, zabiera głos w każdej sprawie podnoszonej podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, na zaproszenie przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia mają prawo uczestniczenia w zebraniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym bez prawa głosowania.
7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ma prawo zaprosić członków honorowych Stowarzyszenia do ich uczestniczenia w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia z głosem doradczym bez prawa głosowania.
8. Obecność lub brak obecności członków honorowych Stowarzyszenia podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia pozostaje bez wpływu na kworum w obrębie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
9. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ma prawo zaprosić członków wspierających Stowarzyszenia do ich uczestniczenia w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia z głosem doradczym bez prawa głosowania.
10. Obecność lub brak obecności członków wspierających Stowarzyszenia podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia pozostaje bez wpływu na kworum w obrębie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
11. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku.
12. Posiedzenie  Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zwołuje i przewodniczy jej Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
13. Poczynając od drugiego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, przebieg posiedzeń Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia protokołuje członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wskazany przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
§ 26.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:
1)      kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia;
2)      ocena pracy Zarządu Stowarzyszenia, w tym corocznych sprawozdań i bilansu;
3)      składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia;
4)      wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia;
5)      w razie bezczynności Zarządu Stowarzyszenia wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o odwołanie Zarządu Stowarzyszenia;
6)      wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o odwołanie bezczynnych, poszczególnych członków Zarządu Stowarzyszenia;
7)      wnioskowanie do Zarządu Stowarzyszenia o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.Rozdział 5
Wyróżnienia i kary

§ 27.

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia  przyznawane mogą być nagrody.

2. W przypadku naruszenia postanowień Statutu Stowarzyszenia ustanawia się prawo wymierzania kar.

3. W razie naruszenia postanowień Statutu Stowarzyszenia, Zarządowi Stowarzyszenia przysługuje prawo wymierzania następujących kar:

1)      upomnienia;
2)      nagany;
3)      zawieszenia w prawach członka Stowarzyszenia.

4. Zasady oraz tryb przyznawania nagród i wymierzania kar obowiązujących w obrębie Stowarzyszenia, określa regulamin wyróżnień i kar opracowany i zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia.

5. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o przyznaniu nagrody albo o ukaraniu, członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyznaniu nagrody albo o  ukaraniu.

6. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o przyznaniu nagrody lub odstąpieniu
od przyznania nagrody a rozpatrującego odwołanie, jest ostateczna.

7. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o ukaraniu lub odstąpieniu od ukarania
a rozpatrującego odwołanie, jest ostateczna.
Rozdział 6
Majątek i gospodarka finansowa

§ 28.

1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1)      składki członkowskie;
2)      darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej;
3)      dotacje, granty, subwencje;
4)      udziały, lokaty.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział 7
Sposób reprezentacji

§ 29.
Uprawnieni są do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa, składania innych oświadczeń woli
w imieniu Stowarzyszenia w tym w sprawach majątkowych:
1)      Prezes Zarządu Stowarzyszenia;
2)      Prezes Zarządu Stowarzyszenia i inny członek Zarządu Stowarzyszenia, działający łącznie;
3)      Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia;
4)      Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia i inny członek Zarządu Stowarzyszenia, działający łącznie.


Rozdział 8
Postanowienia końcowe

§ 30.
1. Na wniosek Prezesa Zarządu Stowarzyszenia i wedle wskazania przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia konkretnych osób, Zarząd Stowarzyszenia powołać może  spośród członków Stowarzyszenia jak również spoza członków Stowarzyszenia, doradców merytorycznych Stowarzyszenia, działających w zakresie wyznaczonym przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Na wniosek Prezesa Zarządu Stowarzyszenia i wedle wskazania przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia konkretnych osób, Zarząd Stowarzyszenia powołać może  spośród członków Stowarzyszenia jak również spoza członków Stowarzyszenia, Redaktora Naczelnego czasopisma  Stowarzyszenia, działającego w zakresie wyznaczonym przez Zarząd Stowarzyszenia.
3. Na wniosek Prezesa Zarządu Stowarzyszenia i wedle wskazania przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia konkretnych osób, Zarząd Stowarzyszenia powołać może  spośród członków Stowarzyszenia jak również spoza członków Stowarzyszenia, Administratora strony internetowej  Stowarzyszenia, działającego w zakresie wyznaczonym przez Zarząd Stowarzyszenia.
4. Na wniosek Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia powołać może w obrębie Stowarzyszenia grupy tematyczne o konkretnej specjalności, działające w zakresie wyznaczonym przez Zarząd Stowarzyszenia a składające się z członków Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia przystępują do powołanych w obrębie Stowarzyszenia grup tematycznych na zasadzie dobrowolności.
5. Na wniosek Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia powołać może w obrębie Stowarzyszenia, Biuro Stowarzyszenia działające w zakresie wyznaczonym przez Zarząd Stowarzyszenia. Działalność Biura Stowarzyszenia koordynuje Kierownik Biura Stowarzyszenia będący członkiem Stowarzyszenia.
6. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów, w obecności przynajmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
§ 31.
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia  określa sposób likwidacji Stowarzyszenia oraz przeznaczenia finansów i majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem Stowarzyszenia stosuje się odpowiednie przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.


Statut Stowarzyszenia "ZiemiaRudawska.pl" przyjęto w miejscowości Rudawa
uchwałą w dniu  11 kwietnia 2018 r. a następnie zmieniono w miejscowości Rudawa uchwałą
w dniu  10 kwietnia 2021 r.  

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.